RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

LAIN LAIN

RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

RANGKUMAN SBDP KELAS 3 SD

KD 3.4 Mengetahuiteknikpotong, lipatdansambung

 1. Contohjenisbahan yang dapatdigunting :kaindankertas.
 2. Alat yang dapatdigunakanuntukmenyambungbendaadalah :jarum, lem, tali, mesinjahit, paku,steples& double tape.
 3. Contohhasilkaryadenganteknikmemotong :pigura, meja&kursi.
 4. Contohhasilkaryadengantekniksambungadalah :baju&taplakmeja.
 5. Contohalat yang digunakanuntukmemotongsuatubendaadalah :pisau, gergaji, gunting, cutter &pahat.
 6. Contohbahankertasadalah :kertas manila, buffalo, karton duplex & origami.
 7. Alat yang dapatdigunakanuntukmembuatbangundataradalahpenggaris&jangka/tutupgelas/bekas CD
 8. Sebelummembuatsuatubarangharusmerencanakanterlebihdahulu agar hasilketerampilanenakdipandang/indahdilihat.
 9. Manfaatmenggunakanteknikmemotongadalah :
 10. dapatmembuatbentuksesuai yang diinginan
 11. supayalebihindahdipandang
 12. dapatdigunakansesuaikebutuhan

 

Mohondibaca :

 • BukuTematik 3G halaman195 -197
 • BukuTematik 3H halaman 172 -174

Leave a Reply